Mazal tov to my best friend

Mazal tov to my best friend. Happy birthday, I love you much!

Mazal Tov Birthday Message

מזל טוב ליום הולדתך

Mazal tov: Happy birthday (in hebrew.)